Menu

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti OLYMPTOY s.r.o.

Článek 1. Úvodní ustanovení

 1. Společnost OLYMPTOY s.r.o., IČ 257 82 045, se sídlem Okružní 781, 250 81 Nehvizdy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69741 (dále jen „OLYMPTOY“), vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
 2. VOP upravují smluvní vztahy mezi společností OLYMPTOY jakožto prodávajícím a třetí osobou- podnikatelem jakožto kupujícím (dále jen „Zákazník“).
 3. Veškeré otázky, které nejsou upraveny VOP nebo písemně dohodnuty ve smlouvě mezi společností OLYMPTOY a zákazníkem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 4. VOP se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi společností OLYMPTOY a zákazníkem o dodání zboží a vzniklé vztahy na základě objednávky, učiněné způsobem uvedeným v těchto VOP.

Článek 2. Dodávky zboží na základě potvrzených objednávek - dílčích smluv

 1. Na základě smluv uzavíraných mezi společností OLYMPTOY a jejími zákazníky dodává OLYMPTOY zákazníkům zboží v rámci svého předmětu podnikání.
 2. OLYMPTOY přijímá objednávky zboží od svých zákazníků těmito způsoby: písemně, elektronickou poštou, telefonicky, osobním výběrem.
 3. Po obdržení objednávky zašle OLYMPTOY Zákazníkovi z pravidla potvrzení objednávky, resp. návrh dílčí smlouvy, ve kterém bude v zásadě uvedena navrhovaná cena zboží, způsob dodání zboží, dodací lhůty a místo dodání (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je společnosti OLYMPTOY doručeno přijetí návrhu smlouvy ze strany zákazníka, včetně přijetí výše sjednané ceny zboží.
 4. Společnost OLYMPTOY je oprávněna na objednávku Zákazníka nereagovat. Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí a je srozuměn s tím, že v takovém případě nelze dovozovat souhlas OLYMPTOY s objednávkou a smlouva mezi OLYMPTOY a jím tak nevzniká.
 5. Ke zrušení uzavřené smlouvy může dojít pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo postupem v souladu s těmito VOP.

Článek 3. Cena zboží

 1. Cena zboží bude účtována dle ceníku OLYMPTOY platného ke dni doručení objednávky a bude uvedená v návrhu smlouvy zaslaném OLYMPTOY Zákazníkovi.
 2. Ke stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Článek 4. Dodání zboží

 1. Způsob dodání zboží, dodací lhůty a místo dodání je sjednáno vždy ve smlouvě. Není-li sjednáno jinak, náklady na dopravu do místa určeného zákazníkem hradí zákazník.
 2. Zboží bude řádně zabaleno a uloženo pro účel přepravy.
 3. Místem dodání zboží nebo služeb je místo sjednané ve smlouvě. Není-li ve smlouvě sjednáno, že dodání zboží zahrnuje jeho dopravu do místa určeného zákazníkem, pak platí, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v souladu s § 2091 občanského zákoníku předáním věci prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 4. Zákazník je povinen učinit veškeré úkony, které jsou potřebné k tomu, aby společnost OLYMPTOY mohla dodat zboží ve sjednaném místě dodání.
 5. Zákazník je povinen dodané zboží převzít. Zákazník je povinen převzetí zboží písemně potvrdit na dodacím listu, popř. na jiném dokladu, ze kterého bude zřejmé doručení zboží zákazníkovi. Neučiní-li tak, může na něm OLYMPTOY požadovat náhradu nákladů.

Článek 5. Nabytí vlastnického práva

 1. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží, nebo jestliže tak neučinil, v době, kdy měl možnost se zbožím nakládat. V případě, že je zboží dopravováno prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

Článek 6. Platební podmínky

 1. Zákazník je povinen uhradit cenu zboží nebo služeb na základě daňového dokladu, v případě předplatby dle zálohové faktury apod.
 2. Společnost OLYMPTOY vystaví daňový doklad bez zbytečného odkladu po dodání zboží zákazníkovi. V případě částečného dodání zboží je společnost OLYMPTOY oprávněna ve stejné lhůtě vystavit daňový doklad – fakturu na dodanou část zboží.
 3. Pokud není dohodnuto jinak, je faktura splatná 14. den ode dne jejího vystavení. Cena bude uhrazena na účet společnosti OLYMPTOY, který je uveden na faktuře.
 4. Zákazník je povinen uhradit cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
 5. Zákazník je povinen po zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí faktury (daňového dokladu) bez zbytečného odkladu informovat společnost OLYMPTOY, která provede bezodkladně potřebnou opravu.
 6. Společnost OLYMPTOY je oprávněna požadovat po zákazníkovi úhradu zálohy na cenu zboží nebo služeb.
 7. Úhradou ceny se rozumí den, kdy byla příslušná částka připsána na účet společnosti OLYMPTOY.
 8. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny zboží bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení.

Článek 7. Platební brána

 1. Zákazník má možnost zvolit uhrazení zboží nebo služeb skrze platební bránu. V takovém případě bude v fázi placení přesměrován na stránku poskytovatele platební brány, kde platbu dokončí.
 2. Web www.hrackyprovsechny.cz nezaznamenává ani neukládá vaše platební údaje poskytované této společnosti.
 3. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. 
 4. Případné reklamace platby je zákazník povinen řešit přímo s poskytovatelem platební brány.
 5. Kontaktní údaje: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267

Článek 8. Akceptovatelný Limit (Kredit) sumy nezaplacených pohledávek za Zákazníkem

 1. Akceptovatelný Limit (Kredit) je subjektivní finanční vyčíslení rizika, které je OLYMPTOY ochoten postoupit při dodávkách zboží Zákazníkovi na fakturu se splatností až po dodání zboží.
 2. V případě, že součet všech neuhrazených faktur vč. DPH je vyšší, než akceptovatelný Limit celkové sumy pohledávek za Zákazníkem (před i po splatnosti), vyhrazuje si právo nepřijímat objednávky nebo pozastavit dodávky až do doby, než Zákazník uhradí své splatné závazky i celkové závazky min. do zůstatku stanového akceptovatelného Limitu (Kreditu).
 3. Prodávající si vyhrazuje výši Limitu (Kreditu) průběžně upravovat dle platební morálky a hospodářského výsledku Zákazníka.

Článek 9. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti dohodnuté ve smlouvě.
 2. Zákazník je povinen prohlédnout dodané zboží s odbornou péčí v okamžiku jeho převzetí.
 3. Vady zboží, které lze zjistit při jeho prohlídce, je zákazník povinen uvést na dodacím listě.
 4. V případě dodání jiného než objednaného zboží, je zákazník povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat společnost OLYMPTOY.
 5. Zákazník je povinen oznámit případnou vadu zboží nebo služeb bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztrácí ve smyslu § 2103 občanského zákoníku práva z odpovědnosti za vady.
 6. V ostatním se nároky z odpovědnosti za vady řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Článek 10. Odstoupení od Dílčí smlouvy, Rámcové kupní smlouvy

 1. Společnost OLYMPTOY je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže jí zákazník neposkytne součinnost, která je pro řádné dodání zboží nezbytná, příp. pokud je v prodlení se zaplacením ceny zboží po dobu delší než 10 (deset) pracovních dnů nebo pokud vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení či byl podán návrh na jeho likvidaci. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit OLYMPTOY veškeré zboží dodané na základě takové dílčí smlouvy.
 2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže společnost OLYMPTOY bude v prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 10 (deset) pracovních dnů, zákazník ji písemně vyzve ke splnění jejích povinností a určí k tomu dodatečnou přiměřenou lhůtu, která nebude kratší než 5 (pět) pracovních dnů a společnost OLYMPTOY přesto zboží ani v náhradní lhůtě nedodá. Společnost OLYMPTOY není v prodlení, jestliže je toto prodlení způsobeno okolnostmi, které nastaly nezávisle na její vůli, a které nemohla ovlivnit.
 3. Porušení uvedená v článku 10. jsou pro stranu OLYMPTOY důvodem pro okamžité odstoupení od všech smluv, které má se zákazníkem uzavřeny.

Článek 11. Další ujednání

 1. 1.Za účelem dalšího prodeje zboží zákazníkem konečným odběratelům OLYMPTOY souhlasí s tím, aby zákazník pro prezentaci zboží použil obrázky/fotografie zboží uvedené na internetových stránkách OLYMPTOY.
 2. 2.Zákazník je oprávněn obrázky pro své potřeby v přiměřeném rozsahu upravit, nikoli však způsobem, který by jakkoli změnil typ zboží nebo účel jeho použití, či který by měl na prezentaci zboží OLYMPTOY a dobrou pověst OLYMPTOY jakýkoli negativní vliv.
 3. Za jakékoliv parazitování na pověsti společnosti OLYPMTOY nebo na pověsti jejích výrobků a za jakékoliv zneužití materiálů a informací poskytnutých v dobré víře má OLYMPTOY právo na smluvní pokutu 100.000 Kč za každý jeden případ takového porušení.
 4. Zákazník si je vědom, že pohledávky spol. OLYMPTOY jsou monitorovány společností Bisnode Česká republika, a.s
 5. Strany se zavazují řídit se a neporušit požadavky směrnice EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Strany se zavazují zabezpečit data proti jejich zneužití.

Článek 12. Závěrečná ujednání

 1. Právní vztahy mezi společností OLYMPTOY a zákazníkem se řídí českým právním řádem. Ve sporech mezi nimi je příslušný obecný soud společnosti OLYMPTOY.
 2. Společnost OLYMPTOY je oprávněna VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi OLYMPTOY a zákazníkem se řídí vždy VOP ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
 3. VOP v tomto znění jsou účinné od 15.5.2018.